ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Harmónia Transzfer Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 8/6.

Cégjegyzékszám: 1309220806

Nyilvántartást vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/001123

Adószám: 12749427-1-13

Képviselő: Schallinger Richárd ügyvezető

Telefonszám: +3630/8893020

E-mail cím: omynokonyveles@gmail.com

A tárhelyszolgáltató adatai: Név: DotRoll Kft.

Székhely/telephely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Adószám: 13962982-2-42

E-mail: support@dotroll.com

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

– Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi

személyiség nélküli szervezet. A képzés szervezője.

– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok

érdekében eljáró természetes személy.

– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely

olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Résztvevő részére szolgáltatást

nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Résztvevő pedig megfizeti, vagy vállalja,

hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

– Résztvevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a

Szolgáltató által szervezett képzésen, vagy megvásárolja a Szolgáltató által

forgalmazott online képzési tananyagot.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot

weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a képzésre jelentkező, vagy a

tananyagot megvásárló Résztvevők részére.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő

Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit

tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által szervezett

képzésre való jelentkezés és azon való megjelenés, valamint online tanfolyam vásárlása

esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet

rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános

Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Résztvevőkre

vonatkoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben,

valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm.

rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazza, a jogszabályokban

meghatározott tartalommal kerül megkötésre.

A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen

Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit elektronikus levélben történő

visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása

esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a

Résztvevő között. Amennyiben a Szolgáltató a részvételi díj, vagy a vételár átutalását

megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Résztvevő részére a jelen Általános

Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az Általános Szerződési

Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a

részvételi díj, vagy a vételár összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni,

hogy a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022.09.01. napján lép hatályba, ez megegyezik az

Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános

Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és

képzésre, online tanfolyamra hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek

módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés, vagy megrendelés elküldésének időpontjában

érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett

szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett képzéseken való részvétel és a

Szolgáltató weboldalán elérhető online képzések megvásárlása. A Szolgáltató által nyújtott

szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató

által meghirdetett képzésre, a jelentkezés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi

díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit

elfogadta, valamint aki megrendelte a weboldalon elérhető online tanfolyamot, a vásárlást a

Szolgáltató visszaigazolta, a vételárat a Szolgáltató részére megfizette és jelen Általános

Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az

ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és

kötelezettségeket szabályozza.

 

 1. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Résztvevő valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek

elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a képzésre jelentkezik, a

jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő

ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi

rendelkezések betartása mellett, vagy ha a Résztvevő a weboldalon elérhető online

tanfolyamot megrendeli, a megrendelést elküldi, azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten

elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az

adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás

visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható

okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, a tanfolyam értékesítését nem

folytatja, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a

Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a képzés tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről, valamint az online tanfolyam

tartalmáról weboldalán, vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az

esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A képzésre való jelentkezésre és az online tanfolyam megvásárlására a Szolgáltató weboldalán

elérhető űrlap kitöltésével van lehetőség.

A Szolgáltató által szervezett képzések, online tanfolyamok, a www.akademiaonline.hu weboldalon

kerülnek bemutatásra. A weboldalon a „Kurzusok” menüpontra

kattintva érhető el a képzés és a részletes információk.

A Résztvevő a „Többet szeretnék tudni” gomb megnyomásával indíthatja el a jelentkezés

és a vásárlás folyamatát. Majd a kosárba helyezi a megvásárolni kívánt kurzust.

Egy új ablakban megjelenő regisztrációs űrlapon kerülnek megadásra a Résztvevő személyes

adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám).

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet

jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a jelentkezés elküldésre kerül a

„Küldés” gomb megnyomásával.

A Résztvevő a jelentkezés/megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy

ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési

Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezés/megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy

elektronikus üzenettel visszaigazolja azt és a további információk egyeztetése céljából felveszi

a kapcsolatot a Résztvevővel.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban

megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési

Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a

jelentkezéseket/megrendeléseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Résztvevő a jelentkezés/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció

során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus

szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más

személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra

visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a

Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés/megrendelés során az adatok leellenőrzésére

minden esetben lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató nem fizet ösztöndíjat a Résztvevő számára.

A Szolgáltató a képzés szervezéséhez sem költségvetési, sem Európai Uniós forrásból származó

támogatást nem vesz igénybe.

 

 1. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a

Résztvevők képzésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatos kérdéseire.

 

 1. A Résztvevő kötelezettségei a személyesen tartott képzés és online képzés konzultációja során:

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a képzésen, melyre jelentkezett, feldolgozza a tananyagot

és megfizeti a képzési díjat a Szolgáltató részére.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az online képzéshez tartozó konzultáció során nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi

résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő

az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a képzésben való további részvételtől eltiltani, amennyiben

a Résztvevő a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával

a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti

teljesítését.

A Szolgáltató jogosult a képzés helyszínét (online képzés esetén a konzultációra használt

alkalmazást), időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást

vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési

Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a

jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a képzés

ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettségei:

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően

megszervezi és megvalósítja a képzést, vagy biztosítja az online képzési tananyaghoz való

hozzáférést, a Résztvevő rendelkezésére áll konzultációs célból.

A Szolgáltató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében

köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a

felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül, amennyiben az általa szervezett képzés

felnőttképzésnek minősül.

 

 1. Részvételi díj/vételár:

A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj/vételár a

képzésről, online tanfolyamról szóló tájékoztatókban, a weboldalon kerül feltüntetésre, vagy

a Szolgáltató elektronikus levélben ad erről tájékoztatást. A szolgáltatási díj Általános Forgalmi

Adót nem tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi

tevékenységét.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj/vételár fizetendő

végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás

következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a

weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus

üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen

jelentkezéseket/megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő

károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében,

hogy a részvételi díjakat/vételárat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága

ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást

a hibás áron biztosítsa.

 

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A jelentkezés/megrendelés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a megadott

adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a jelentkezés/megrendelés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a

megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott

elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Résztvevő a jelentkezés/megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató

a Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért

nem vonható felelősségre.

A jelentkezés/megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a

postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja

a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba

lépni a Résztvevővel.

 

 1. Fizetési és lemondási feltételek:

A képzési díjat, az online tananyag ellenértékét a Résztvevő bankkártyával fizeti meg Szolgáltató részére. A képzésen való részvétel feltétele a képzési díj megfizetése. Online tananyag vásárlása esetén a díj kiegyenlítését

követően válik elérhetővé a tananyag a Résztvevő számára.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés, vagy a megrendelés elküldése)

a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Bankkártya: Az online bankkártyás fizetés a SimplePay által biztosított bankkártya-elfogadási módozat, amely alapján a vevő a tranzakció során megadott bankkártya adataival online bankkártyás fizetés indítását kezdeményezheti. 

A SimplePay fenntartja magának a jogot, hogy az elfogadott kártyák körét egyoldalúan meghatározhassa. A SimplePay jelenleg a következő bankkártya-típusokat fogadja el: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express.

Lehetőség van bankkártyás tranzakciók teljes és részleges sztornózása IRN beküldésével vagy a Kereskedői Back Office felületen keresztül (az IRN működéséről a SimplePay technikai dokumentáció nyújt további információt). A tranzakció sztornózása és az összeg jóváírása a kártyabirtokosnak a SimplePay rendszerén keresztül automatikusan megtörténik. Amennyiben a jóváírás sikertelen, az OTP Mobil Kft. munkatársai minden tőlük telhetőt megtesznek a jóváírás sikerességéért.

Tudomásul veszem, hogy a Harmónia Transzfer Kft. 2051 Biatorbágy  Szily Kálmán út 8/6. adatkezelő által a www.akademiaonline.hu. felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cégnév, adószám, számlázási adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Amennyiben (személyesen tartott képzés, vagy több résztvevős konzultáció esetén) a

Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő

jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – a képzésen, úgy lehetősége van őt

távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj

összegét, vagy annak részét.

Amennyiben a Résztvevő a személyesen tartott képzésen, vagy online konzultáción nem

jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem

használható fel másra, és nem jár vissza.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a

képzés egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem

jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a képzés vagy konzultáció az ő hibájából nem kezdhető

meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az

elmaradt eseményt.

A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj, vagy a vételár összegéről kiállított számlát

kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A

Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető

legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím

változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatási igénybevétele, felelősség:

A teljesítés időpontja a képzés kifizetésének időpontja az online tanfolyamhoz való

hozzáférés biztosítása.

Az online tanfolyam a vételár megfizetését követően elérhetővé válik a Résztvevő számára a képzési felületen, a Szolgáltató által meghatározott

ütemezésben.

Résztvevő – online képzés esetén – a képzési tananyaghoz a jelentkezéstől számított 90 napig

fér hozzá. Ez idő alatt van lehetősége elsajátítani a tananyagot .

Szolgáltató a tanfolyamhoz esetlegesen biztosított segédanyagokat (pl. Segítő beszélgetés kártya…)

futárszolgálat igénybevételével küldi el a Résztvevő címére.

A tanfolyam elvégzését követően Szolgáltató a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén

keresztül tanúsítványt állít ki a Résztvevő nevére.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt

szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata

alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a

képzésen elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésen, vagy az online tanfolyam meghallgatása során

tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes

hozzájárulása nélkül – rögzíteni. Személyesen tartott képzések és online konzultációk esetén

a Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak

felvételeket készíteni a képzés során.

Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a képzés során, vagy azt követően a Szolgáltató által

átadott dokumentumokat, információkat, tananyagot nem jogosult harmadik személyek

számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott

dokumentumok Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás

kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy az online tananyag bármely módon történő rögzítése,

harmadik fél részére való elérhetővé tétele, a tanfolyam tartalmának egyéb módon történő

másolása, közzététele, felhasználása szigorúan tilos.

Résztvevő a képzési felülethez kizárólag saját maga férhet hozzá, a tanfolyamhoz és egyéb

tartalmakhoz hozzáférést más számára nem biztosíthat.

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Résztvevő teljes körű felelősséggel

tartozik. Amennyiben a Résztvevő a jelen pontban írt kötelezettségei bármelyikét megszegi,

köteles esetenként az adott kurzus tejes összegének megfelelő forint összegű kötbért

(átalánykár jogcímen) megfizetni a Szolgáltató részére. Az átalánykár megfizetése nem

akadálya annak, hogy Szolgáltató, a Résztvevő kötelezettségszegéséből eredő, az átalánykár

összegét meghaladóan felmerülő kárát a Résztvevővel szemben érvényesítse. A Szolgáltató a

kötbér összegéről számlát állít ki, melyet a Résztvevő köteles 8 napon belül átutalással

kiegyenlíteni.

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató bármely jelen pontban részletezett jogát megsérti,

Szolgáltató a továbbiakban nem biztosít számára lehetőséget a tanfolyamhoz való

hozzáférésre. Ez esetben a Szolgáltató kizárja felelősségét és az online tanfolyam vételárát

nem fizeti vissza a Résztvevő részére. Szolgáltató ez esetben jogosult továbbá a jelen pontban

írt kötbér és egyéb felmerülő kára érvényesítésére is.

Szolgáltató felhívja a Résztvevő figyelmét arra, hogy az általa nyújtott képzések nem

minősülnek az Országos Képzési Jegyzékbe tartozó képzésnek. A Szolgáltató által biztosított

képzések elvégzésére a megfelelő alapképzettséggel nem rendelkező személy is jogosult,

tehát annak nem feltétele az alapképzettség megléte. A Résztvevő kötelezettsége a vonatkozó

jogszabályok megismerése, értelmezése és alkalmazása, valamint az esetlegesen szükséges

alapképzettség megszerzése az önálló vállalkozói tevékenység ellátásához. Szolgáltató az

ennek kapcsán felmerülő reklamációk, tévedések miatt felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Szolgáltató által szervezett képzés felnőttképzésnek minősül, a 2013. évi

LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – értelmében a képzésen Résztvevő köteles a

jogszabályban írt adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem vehet részt a képzésen.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak

megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a Szolgáltatót semmilyen

felelősség nem terheli.

 

 1. Adatkezelési Tájékoztatás:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési

és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok

kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz

kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Résztvevők

személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete

által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató

weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. Elállási jog:

Elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a

szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott

digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes

beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg

nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az

itt írt elállási jogot.

Résztvevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával

kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások

vételárának (tanfolyam díja) megfizetését követően biztosítsa a termékhez, szolgáltatáshoz

való hozzáférést a Résztvevő számára. A hozzáféréssel a Résztvevő elveszíti a jelen pontban

részletezett elállási jogát, melyet Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek

elfogadásával tudomásul vesz.

 

 1. Szavatosság és jótállás:

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre (online termék) a termék hibája esetén a

jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy

jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató,

ha a Résztvevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés

időpontjában ismernie kellett.

A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Résztvevő kellék- vagy termékszavatossági

igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014.

(IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

 1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Résztvevő a kellékszavatossági jogával?

A Résztvevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági

igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Résztvevőt kellékszavatossági igénye alapján?

A Résztvevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet

kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Résztvevő által választott igény teljesítése

lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

többletköltséggel járna. Ha a Résztvevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem

kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató

költségére a Résztvevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a

szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Résztvevő egy másikra is

áttérhet, az áttérés költségét azonban a Résztvevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra

a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Résztvevő kellékszavatossági igényét?

A Résztvevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a

hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés

teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem

érvényesítheti a Résztvevő. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

Kivel szemben érvényesítheti a Résztvevő kellékszavatossági igényét?

A Résztvevő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Résztvevő kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Résztvevői kellékszavatossági igény

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Résztvevő igazolja, hogy a

terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap

eltelte után azonban már a Résztvevő köteles bizonyítani, hogy a Résztvevő által felismert hiba

már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Résztvevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Résztvevő – választása szerint – kellékszavatossági jogát,

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Résztvevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Résztvevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy

kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Résztvevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Résztvevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától

számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Résztvevő termékszavatossági

igényét?

Termékszavatossági igényét a Résztvevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén a Résztvevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon

hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan nem érvényesíthet a Résztvevő. Termékszavatossági igény eredményes

érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó

kellékszavatossági igényét a Résztvevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

Jogszabályban előírt kötelező jótállási kötelezettség nem vonatkozik a Szolgáltató által

forgalmazott termékekre.

 

 1. Szavatossági igény bejelentésének módja:

Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott termékkel (online termék) kapcsolatban a

Résztvevő szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló

bizonylat (számla) (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés

történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).

 1. Személyes bejelentés:

A Résztvevő bejelentheti személyesen szavatossági igényét a Szolgáltató székhelyén

(Harmónia Transzfer Kft. 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 8. 6.a).

A Szolgáltató a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

– a Résztvevő nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a Vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,

– a Résztvevő által érvényesíteni kívánt igényt,

– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a Résztvevő igényétől eltér, a Szolgáltató ennek indokolását

a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Szolgáltató átadja a Résztvevőnek.

 1. Írásban történő bejelentés:

A Résztvevő bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai úton küldött

levélben (Harmónia Transzfer Kft. 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 8. 6.a.), vagy elektronikus

levélben (omynokonyveles@gmail.com).

A levélnek tartalmaznia kell:

– a Résztvevő nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a Résztvevő által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben a Szolgáltató a Résztvevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor

nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a

Résztvevőt.

A Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül

elvégezze.

Javításra a terméket a Szolgáltató elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen

feltüntetésre kerül a Résztvevő neve, címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a

termék átvételének ideje és a javított termék átvételének időpontja.

 

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem

elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton

(Harmónia Transzfer Kft. 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 8. 6.a), vagy elektronikus levél

formájában (omynokonyveles@gmail.com) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal

megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet,

vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy

másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli

panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra

vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa

eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban,

érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt

jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a

Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás

felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Résztvevő neve, lakcíme,

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

– a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok,

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő

aláírása,

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt

szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles

megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy

panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását

kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a

Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos

és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell

terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a

Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket (amennyiben a Résztvevő Fogyasztónak

minősül), hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet

panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű

Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a

Résztvevő.

 

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák,

illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt,

hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon

kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen,

gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül

a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor

merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Résztvevő hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület

elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró

vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a

címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig

történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő

megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

– a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,

– a Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok

bizonyítékait,

– a Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Résztvevő a Szolgáltatóval közvetlenül

megkísérelte a vitás ügy rendezését,

– a Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület

eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél

beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére

nem került sor,

– a Testület döntésére irányuló indítványt,

– a Résztvevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek

tartalmára a Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli

nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Résztvevő rendelkezésére álló egyéb

írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni

a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a

Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági

feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt

található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti

érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései

szerint.

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

A Résztvevő elektronikus úton való jelentkezése/megrendelése feltételezi, hogy a Résztvevő

az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel

rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az

informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a

Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének

kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános

Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az

Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar

Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések

irányadók.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

– 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

részletes szabályairól;

– 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022.09.01-én lépnek hatályba, az ezt követően létrejött

szerződések tekintetében alkalmazandók